Idź do treści

Dane z Tachografów Cyfrowych

prawo

Na użytkownikach tachografów cyfrowych spoczywa obowiązek zaczytywania danych, zarówno z kart kierowcy jak i z samego tachografu.
Tryb przechowywania i okresy w jakich powinny być one sczytywane, określa
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

(Dz. U. z dnia 3 września 2007 r.)

Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców przez podmioty wykonujące przewozy drogowe;
2) warunki przechowywania danych pobranych z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot wykonujący przewozy drogowe - przewoźnika drogowego lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe, będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227, z późn. zm.), zwany dalej "podmiotem";
2) pobieranie danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy - pobieranie danych, o którym mowa w rozdziale I lit. s załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85.

§ 3. 1. Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera:
1) co najmniej raz na 3 miesiące;
2) natychmiast:
a) przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,
b) w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,
c) w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;
3) w oznaczonym terminie - w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
2. Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 3 miesiące, jeśli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.
3. Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem pojazdu z tachografem cyfrowym.

§ 4. 1. Dane z karty kierowcy podmiot pobiera:
1) co najmniej raz na 21 dni;
2) przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
3) przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
4) w przypadku utraty ważności karty kierowcy;
5) w oznaczonym terminie - w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
2. Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 21 dni, jeśli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.
3. Dane z karty kierowcy mogą być pobierane rzadziej niż co 21 dni w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem karty kierowcy.

§ 5. 1. Pobrane dane, o których mowa w § 3 i 4, podmiot przechowuje w oryginalnym formacie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, licząc od daty ich zarejestrowania w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy.
2. Podmiot przechowujący dane zapewnia zabezpieczenie tych danych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnia takie przechowywanie danych, aby były one czytelne i uporządkowane.

§ 6. Podmiot może z całości lub z części danych przechowywanych zgodnie z warunkami, o których mowa w § 5, zrobić kopię w celu przetwarzania lub wykorzystywania tych danych dla własnych potrzeb.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
Powrót do treści | Wróć do menu głównego